Vi vill ta vårt ansvar

Vårt klimat & miljöarbete


Vår plats ska vara hållbar för alla och för framtiden

Självklart jobbar vi med miljö och klimatfrågor. Här hittar ni mer information

Mål

Vårt arbete med att minska vår klimatpåverkan genomsyrar hela gården och är väl implementerat hos alla våra medarbetare.

Vi jobbar för en hållbar utveckling och en plats med ett så litet klimatavtryck som möjligt. Därför ska vi jobba med alla delar inom klimat- och miljöfrågan. Allt från vilka råvaror och produkter vi köper till hur vi ser på de stora investeringarna så som inköp av möbler, porslin, renoveringar etc och vår energiförbrukning.

I största möjliga mån ska vi återvinna, återbruka, upcykla och renovera det vi har istället för att konsumera nytt.

Vårt arbete ska präglas av kretsloppsprincipen. Det som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återvinnas eller slutgiltigt kunna omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning.

Arbete på gården

Stiftsgården bedriver ett aktivt klimat- & miljöarbete i samverkan med gäster, leverantörer, medarbetare och andra intressenter. Vi strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs och vi själva ställer på verksamheten.

Stiftsgården ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på sina klimat/miljöaspekter och förebygga att negativ klimatpåverkan sker.

Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som Stiftsgården har satt upp för sitt miljöarbete.

Förslag som förbättrar vårt klimat- och miljö uppmuntras och omhändertas.

Aspekter

Stiftsgården har i sin verksamhet identifierat följande områden där vi aktivt kan jobba med att minska vår klimat- och miljöpåverkan.

AVFALL & ÅTERVINNING                                                                                                                                                                                                                            Vår verksamhet innefattar hotell, konferens och restaurang. I det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag. Exempelvis komposterbart avfall, papper, plast, emballage, elektronik, glödlampor och batterier. Allt avfall ska källsorteras och våra gäster ska uppmuntras till sortering.

Vi strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska kunna återvinnas på så miljövänligt sätt som möjligt.

Vi köper inte in produkter som genererar avfall som inte går att återvinna eller har en negativ påverkan på vårt klimat.

Exempel: På våra hotellrum och i allmänna lokaler finns det uppdelade kärl för sortering av avfall. Vi minskar på antalet utskrifter/dag och jobbar mer digitalt.

INKÖP
Vid inköp väljer vi i första hand den klimat/miljömässigt bästa leverantören eller varan. Vid samtliga inköp av produkter/varor ska klimat/miljö vägas in som en parameter. Vi ska alltid beakta transportsträckor, välja det alternativet som genererar minst transporter och välja närproducerat i första hand.

Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna, de ska vara resurssnåla samt vara möjliga att återvinna. Helst ska de även vara producerade av återvunnet material.

Vi undviker engångsprodukter i största möjliga mån.

Exempel: Vi köper tvätt från en Svanen märkt leverantör. Gäster uppmanas till att använda handdukar fler än en dag. Större delen av råvarorna som köps till restaurangen har någon av de etablerade miljömärkningarna så som KRAV, Ekologiskt eller liknande.

LEVERANTÖRER
Stiftsgården ska, förutom att väga in klimat/miljö vid val av leverantörer, verka för att minska leverantörernas miljöpåverkan.

Vi har en löpande dialog med våra leverantörer där vi för samtal om deras klimat- och miljöarbete samt hur vi tillsammans kan jobba för att minska vår gemensamma påverkan.

ENERGI
I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. Stiftsgården arbetar såväl för att minska energiförbrukningen.

Elen vi köper kommer till 100% från förnybara energikällor.

Våra blandare, toaletter och liknande ska ha energiklass A eller som minst B. Belysning styrs av sensorer där det är möjligt. Ventilationssystem är digitaliserat och följer gårdens dygnsrytm. Vi förbättrar isolering om behov finns.

RENGÖRINGSMEDEL/KEMIKALIER                                                                                                                                                                                                        Vi städar med avjoniserat vatten. I den ringa mängd rengöringsmedel/kemikalier används, ska de vara godkända av internt ansvarig och vara det för verksamheten fungerande valet med minst klimat – & miljöpåverkan. Rengöringsmedel som används ska ha någon av de etablerade miljömärkningarna.

Dessa ska alltid omhändertas och återvinnas enligt gällande lagar och regler.

RESOR
Vid resor i tjänst övervägs alltid om någon av följande åtgärder är rimliga att genomföra. Val av färdmedel till ett miljövänligare alternativ, exempelvis tåg istället för flyg; användande av alternativ till resor såsom videokonferenser samt val av fordon med lägre miljöpåverkan.

RESTAURANG                                                                                                                                                                                                                                                      Vi ska uppmuntra våra gäster att välja mer av det vegetariska och veganska alternativen som finns att tillgå. Det gäller alla delar inom matserveringen, från frukost till middag.

För att minska matsvinnet jobbar vi aktivt med mindre men fler portioner till gästerna så de orkar äta upp det som serveras och matsvinn inte uppkommer i onödan.

Vid buffé servering uppmanar vi gästerna till att inte ta mer än man orkar äta upp.

Större delen av råvarorna som köps till restaurangen har någon av de etablerade miljömärkningarna så som KRAV, Ekologiskt eller liknande.

UPPFÖLJNING

Vårt ledningssystem för klimat- och miljö revideras årligen av styrelsen.

Varje kvartal gör vi en större inventering på hur vi jobbar med de olika aspekterna.

Vi tittar då på alla de definierade aspekterna. Bland annat energiförbrukning, inköpsrutiner, leverantörer och hur väl det interna arbetet fungerar. Vi mäter även hur mängden avfall förändras.

I vårt dagliga arbete jobbar vi hela tiden med de definierade aspekterna.

TILLSAMMANS MED ER SÅ KAN VI GÖRA EN INSATS!